Voortgangsrapportage Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is anderhalf jaar van kracht. In deze periode heeft de uitvoeringspraktijk van de Wlz een ontwikkeling doorgemaakt. Het totaal aantal cliënten met recht op Wlz-zorg is sinds de invoering van de Wlz nagenoeg gelijk gebleven, maar de samenstelling van de cliëntengroep met een Wlz-aanspraak wijzigt. Groei doet zich voor binnen… Lees verder

Onderzoek Gemeentelijk WMO-Beleid

Juridische Toets van het Huishoudelijke Hulp Beleid Onderzoek naar gemeenten en hun Wmo-beleid: is het huishoudelijke hulp beleid van de Nederlandse gemeenten conform de Wmo 2015 en de jurisprudentie? Een korte weergave van het onderzoek en de opzet: FNV Zorg en Welzijn heeft aan Jurist Wevers gevraagd om een helder en volledig beeld te scheppen met betrekking… Lees verder

Arbeidsmarkt In Kaart – Noord-Brabant

In de Arbeidsmarkt in Kaart brengt Transvorm relevante trends, ontwikkelingen en cijfers voor de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in de provincie Noord-Brabant in beeld. In de eerste helft van 2016 was er veel dynamiek op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn in Noord-Brabant. Reden voor Transvorm om de actuele stand van zaken samen te… Lees verder

Modelrapport peuterspeelzaal

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Sinds 1 januari 2016 moet elke zorgaanbieder aan nieuwe (kwaliteits)regels voldoen. Die regels staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De Wkkgz geeft onder andere aan dat er goede zorg geleverd dient te worden en wat hieronder precies wordt verstaan. Ook… Lees verder

Kwaliteitskader Jeugd versie 2.0

Het Kwaliteitskader Jeugd is ontwikkeld voor het toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling, zodat verantwoorde zorg wordt geboden. De focus ligt daarbij op de inzet van geregistreerde professionals rekening houdend met hun kennis en vaardigheden, zodat die kunnen werken volgens hun professionele standaarden.