Evaluatie Jeugdwet en Programma Zorg voor de Jeugd

De Minister van VWS en de Minister voor Rechtsbescherming hebben aangekondigd om in regionale en landelijke ‘ronde tafels’ te spreken met gemeenten, instellingen en cliënten om daarna in april een afgewogen beleidsreactie te kunnen geven over het Programma Zorg voor de Jeugd. Dit document omvat de verslagen van de gevoerde gesprekken in het land met… Lees verder

Programma Rechtmatige Zorg

Met het programma Rechtmatige Zorg presenteert het kabinet een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Geld dat voor de zorg is bestemd, moet ook daadwerkelijk aan zorg worden besteed. Fouten en fraude zijn in één term samen te vatten als onrechtmatigheden. Beiden zouden niet moeten voorkomen, maar de… Lees verder

(Niet-)gecontracteerde zorg in de wijkverpleging

In het bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 is vastgesteld dat niet-gecontracteerde zorg het stelsel onder druk zet. De groei van niet-gecontracteerde zorg vinden alle partijen onwenselijk. Dit rapport geeft inzicht in de achtergronden en perspectieven van de verschillende betrokken partijen. Uit extra onderzoek van Vektis blijkt dat er geen significante verschillen zijn in de populaties die… Lees verder

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Niet met ieder kind of iedere jongere in Nederland gaat het goed. Niet alle kinderen krijgen alle kansen om mee te doen. Er kunnen korte of lange tijd problemen zijn in de opvoeding, waarin situaties van onveiligheid ontstaan of er kan sprake zijn van gedragsproblemen, psychische stoornissen of verstandelijke beperkingen. Jeugdhulp kan dan helpen om… Lees verder

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. Arbeidsomstandigheden, arbeidsongevallen, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden zijn vijf hoofdelementen van de arbeidssituatie van werknemers die in de NEA worden bevraagd. In 2017 voerden het CBS en TNO samen deze dertiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Deze publicatie… Lees verder

Net als thuis

Ouders van een kind met een (verstandelijke, psychische of meervoudige) beperking zetten soms zelf een woonvorm op waarin hun kinderen in groepsverband met zorg en ondersteuning kunnen wonen, vaak als alternatief voor een plek in een zorginstelling. De zorg en ondersteuning kopen zij collectief in, meestal met een persoonsgebonden budget. Dit kwalitatieve onderzoek verkent wie… Lees verder

Doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis

Het doorgebruiken van thuismedicatie gedurende een ziekenhuisopname van een patiënt voorkomt verspilling van geneesmiddelen en verhoogt de patiënttevredenheid, ongeveer 83 procent van de ondervraagde patiënten reageerde positief. Het blijven gebruiken van thuismedicatie kan landelijk een kostenbesparing van 15 miljoen euro per jaar opleveren. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door het Radboudumc in Nijmegen in samenwerking… Lees verder