Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Niet met ieder kind of iedere jongere in Nederland gaat het goed. Niet alle kinderen krijgen alle kansen om mee te doen. Er kunnen korte of lange tijd problemen zijn in de opvoeding, waarin situaties van onveiligheid ontstaan of er kan sprake zijn van gedragsproblemen, psychische stoornissen of verstandelijke beperkingen. Jeugdhulp kan dan helpen om problemen te verminderen of op te lossen. Daarom is het onder andere van belang dat er flexibele onderwijs-zorgarragementen komen. In het actieprogramma staat dat samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs daar een belangrijke taak hebben. Zij moeten zich met jeugdhulpregio’s inspannen om te komen tot een meerjarig plan waarin ze aangeven hoe ze de inzet van onderwijsmiddelen en zorgmiddelen beter op elkaar afstemmen.

Download de publicatie 80 downloads – grootte: 913 kB