Beleidsdoorlichting Kinderopvang

Algemeen
Het doel van deze beleidsdoorlichting is het in kaart brengen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van artikel 7. Daarbij gaat het vooral om de kinderopvangtoeslag, die financieel 99% van artikel 7 beslaat: 2,2 miljard aan Rijksmiddelen. In deze beleidsdoorlichting is een variant opgenomen die leidt tot een besparing van 20% (400 mln.). Daarnaast is ook een variant opgenomen die leidt tot een intensivering van 20% vanaf 2017. Daarbij is de situatie in 2016 (inclusief intensivering vanaf 2016) als uitgangspuntgenomen. In de varianten is vooral getracht een beeld te schetsen wat een dergelijke maatregel voor effect zou hebben. Daarbij wordt geen oordeel geveld over de wenselijkheid en is dit ook niet meegewogen in de 3 varianten. Wel wordt ingegaan op de verwachte effecten en neveneffecten.

Arbeid/zorg
Uit de beleidsdoorlichting blijkt dat arbeidsparticipatie in Nederland hoog is. Ruim 70 procent van de bevolking tussen de 15 en 65 jaar werkt. Ook de arbeidsparticipatie van vrouwen en moeders in Nederland is in internationaal opzicht hoog. Zij werken wel relatief veel in deeltijd, maar blijven ook steeds vaker werken na de geboorte van hun eerste kind. In 2013 werkten van de paren met kinderen in 70 procent van de gevallen beide ouders. De beleidsdoorlichting concludeert dat de kinderopvangtoeslag bijdraagt aan de financiële toegankelijkheid van formele opvang en stimuleert op die wijze de participatie. In de praktijk is de keuze om te (blijven) werken natuurlijk is niet alleen gebaseerd op de private baten voor ouders, maar is de keuze afhankelijk van veel factoren, zoals de beschikbaarheid van informele of formele zorg, de opvattingen over (formele) opvang, de staat van de arbeidsmarkt, de financiële situatie en de mogelijkheid om parttime te werken. Zoals het SCP laat zien, kunnen de effecten van deze factoren op de participatie groter zijn dan de effecten van de financiële toegankelijkheid. Daarnaast wordt het steeds lastiger om de participatie verder te verhogen, omdat de participatie al vrij hoog ligt. Desondanks is de kinderopvangtoeslag wel een van de meest effectieve middelen voor het verhogen van de arbeidsparticipatie in het huidige (fiscale) instrumentarium, zo blijkt uit analyse van het CPB.

Download de publicatie 181 downloads – grootte: 1 MB