De markt huishoudelijke hulp; gemeentelijk inkoopbeleid en gebruik onder de Wmo 2017

Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het leveren van huishoudelijke hulp aan zelfstandig wonende burgers die niet zonder hulp een huishouden kunnen voeren. Deze decentralisatie ging samen met een andere organisatie van de markt waarop huishoudelijke hulp wordt ingekocht. Dit boek beschrijft de ontwikkelingen op de… Lees verder

Financiering van de zorg op de lange termijn

De financiering en het gebruik van de zorg brengen belangrijke verdelingsvraagstukken met zich mee. Wanneer een verdere groei van de zorguitgaven op dezelfde manier als nu wordt gefinancierd dan krijgen de bestaande solidariteitselementen een sterker accent: de herverdeling van jong naar oud en van hoge inkomens naar lage inkomens neemt dan toe.

Op eigen benen? Samenhang van jeugdzorg met het gebruik van WMO-zorg en inkomensondersteuning vanaf het achttiende levensjaar

De recente decentralisaties van jeugdzorg, werk- en inkomensondersteuning van jonggehandicapten met arbeidsvermogen (voorheen Wajong) en delen van de langdurige zorg (voorheen AWBZ) geven, in combinatie met de in 2004 gedecentraliseerde Bijstand, aan gemeenten de mogelijkheid voor integraal beleid rondom zorg en werk- en inkomensondersteuning. Integraal beleid loont echter vooral wanneer de cliënt problemen heeft op… Lees verder

Een raming van de zorguitgaven 2018-2021

Dit CPB Achtergronddocument geeft extra informatie over de raming van de zorguitgaven bij de Middellangetermijnraming voor Nederland bij ongewijzigd beleid. Gebruik van de middellangetermijnraming voor de zorg Het CPB maakt voorafgaand aan de verkiezingen een middellangetermijnraming voor de zorguitgaven (MLT-zorg) bij ongewijzigd beleid. Deze raming is input voor en een onderdeel van de middellangetermijnraming op… Lees verder

Beperkt een onafhankelijke indicatiestelling het gebruik van langdurige zorg?

Een belangrijke vraag in de zorg is wie moet beoordelen welke en hoeveel zorg een patiënt nodig heeft. Grofweg zijn er twee opties. Men kan de beoordeling uitbesteden aan een onafhankelijke beoordelaar, of overlaten aan de zorgaanbieder zelf. Wanneer de zorgaanbieder zelf mag beoordelen, bestaat het risico op ondoelmatige zorgverlening, want  de zorgaanbieder laat mogelijk… Lees verder

Relatie behandelduur en GAF-scores in de GGZ

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het CPB verzocht om met de data uit het DBC-Informatie Systeem meer inzicht te geven in de variatie in behandelduur en de ontwikkeling in Global Assessment of Functioning (GAF) bij verschillende diagnoses. Sinds 2008 is de tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg (cGGZ) overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Door deze… Lees verder