Hoofdlijnenbrief Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018 – 2021

Iedereen in Nederland heeft recht op een gelijke behandeling en eerlijke kansen op de arbeidsmarkt. Zo kunnen mensen zich ontwikkelen, hun talenten benutten en volwaardig participeren in onze samenleving. Arbeidsmarktdiscriminatie ontzegt mensen deze kansen en verhindert een gelijke behandeling. Het zet de sociale cohesie in de samenleving onder druk, omdat het structurele ongelijkheid tussen groepen… Lees verder

Aanpak krapte op de arbeidsmarkt

Juist in deze economisch goede tijden zien we dat de arbeidsmarkt nog onevenwichtigheden kent. Aan de ene kant krijgen bedrijven vacatures niet of moeilijk vervuld. Aan de andere kant komen bijvoorbeeld oudere werkzoekenden maar mondjesmaat weer aan de slag en werken vrouwen relatief vaak in een deeltijdbaan. Het is belangrijk dat vraag en aanbod elkaar… Lees verder

Routetijdtabel trajecten aanpak regeldruk

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de vermindering van regeldruk die binnen het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) is behaald, hoe deze resultaten verder gebracht zijn en wat we daaruit leren voor de toekomstige aanpak. Dit document biedt een overzicht met verschillende activiteiten om de regeldruk in de langdurige zorg, maatschappelijke ondersteuning en… Lees verder

Beleidsdoorlichting Kinderopvang

Algemeen Het doel van deze beleidsdoorlichting is het in kaart brengen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van artikel 7. Daarbij gaat het vooral om de kinderopvangtoeslag, die financieel 99% van artikel 7 beslaat: 2,2 miljard aan Rijksmiddelen. In deze beleidsdoorlichting is een variant opgenomen die leidt tot een besparing van 20% (400 mln.). Daarnaast is… Lees verder

Voorbeeld scholing in sectorplannen

Kamerbrief In het Algemeen Overleg over arbeidsmarktbeleid van 4 juni jl. heb ik toegezegd uw Kamer schriftelijk te informeren over de verschillende typen scholing in sectorplannen waaraan co-financiering wordt verleend. Een groot aantal sectorplannen bevat scholingsmaatregelen. De meeste sectorplannen richten zich op op- of omscholing van de huidige werknemers of het scholen van werklozen richting… Lees verder

Kamerbrief Het Nieuwe Toezicht: heldere doelen, duidelijke eisen en betere kwaliteit

Goede kinderopvang draagt bij aan een goede start voor kinderen in de maatschappij. In het belang van kwalitatief goede kinderopvang zijn er in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen eisen vastgelegd en houden gemeenten toezicht op de naleving van de eisen. De eisen en het toezicht moeten instellingen prikkelen om goede kwaliteit te leveren en… Lees verder