Belevingsonderzoek Sectorplannen

Onderzoek onder werkgevers in de sectoren zorg, stedendriehoek, procesindustrie en Bouw en Infra uitgevoerd in opdracht van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aanleiding voor het onderzoek In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat het Kabinet sectorplannen (onder meer gericht op het aan de slag houden van mensen, om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt… Lees verder

Cijfers kinderopvang eerste kwartaal 2015

De kwartaalcijfers over het gebruik van de kinderopvangtoeslag en de arbeidsparticipatie worden gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid bij het dossier kinderopvang. De ontwikkeling in het gebruik van kinderopvangtoeslag, arbeidsparticipatie, het aantal instellingen en uurprijzen worden in dit rapport weergegeven.

Agenda Aanpak Regeldruk Kinderopvang

De agenda aanpak regeldruk in de kinderopvangsector is door het ministerie van SZW in samenwerking met partners in de kinderopvangsector opgesteld in het kader van de maatwerkaanpak regeldruk kinderopvang. Administratieve lasten, toezichtlasten en inhoudelijke nalevingskosten vergen investeringen in tijd en geld die niet altijd bijdragen aan een veilige en kwalitatief goede kinderopvang. In 2014 is… Lees verder

Kabinetsbesluit nieuwe financieringssystematiek kinderopvang

Het kabinet heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de uitwerking van een nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang. Deze systematiek is gebaseerd op twee pijlers: (1) de Rijksoverheid bekostigt kinderopvanginstellingen rechtstreeks en (2) ouders betalen een ouderbijdrage waarvan de hoogte afhangt van hun vastgestelde inkomen. Op basis van de huidige inzichten is het kabinet van oordeel… Lees verder

Kamerbrief – Voortgang sectorplannen

In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners met elkaar afspraken gemaakt over maatregelen om de economische crisis te bestrijden en de werkloosheid terug te dringen. Een van deze maatregelen is de cofinanciering van sectorplannen 1 van sociale partners. De plannen uit de eerste twee aanvraagperiodes zijn beoordeeld… Lees verder

Kamerbrief Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg

Preventie en werken aan duurzame inzetbaarheid vormen belangrijke doelen voor arbeidsgerelateerde zorg. Goede arbeidsgerelateerde zorg is gericht op behoud, herstel en verbetering van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Preventie en werken aan duurzame inzetbaarheid zijn de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de werknemer. Met het oog op een veranderende arbeidsmarkt en de… Lees verder

Sociaal akkoord – Voortgang sectorplannen

Betreft Sociaal akkoord: Voortgang sectorplannen Met deze brief en de aangehechte bijlagen informeer ik uw Kamer over de voortgang van de in het Sociaal Akkoord gemaakte afspraken over versterking van de arbeidsmarkt met behulp van sectorplannen. Ik ga daarbij in op: De stand van economie en arbeidsmarkt De stand van zaken na twee aanvraagrondes sectorplannen… Lees verder