Programma Langer Thuis

De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Dit betekent dat het aantal ouderen in de totale bevolking toeneemt. Nu nog zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75, in 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn en in 2040 maar liefst 2,5 miljoen. Van de huidige 75-plussers woont 92% procent zelfstandig, en zelfs twee… Lees verder

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022

Minister Hugo de Jonge (VWS) en de partijen in de wijkverpleging hebben samen het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend. Daarmee worden de door de onderhandelaars gemaakte eerdere afspraken definitief van kracht. Het akkoord betekent onder meer dat er € 435 miljoen extra beschikbaar gesteld wordt voor de wijkverpleging voor de periode 2019-2022. Alle betrokken partijen hebben de… Lees verder

Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang

De meerjarenagenda is een gezamenlijke agenda van de betrokken (landelijke) partijen die zich aan de in het document genoemde ambities committeren: vertegenwoordigers van mensen met cliëntervaring en familievertegenwoordigers, gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, het Schakelteam personen met verward gedrag en de ministeries van BZK, JenV, SZW en VWS. De meerjarenagenda geeft een beeld van de inhoudelijke koers… Lees verder

Actieplan (Ont)Regel de Zorg

Het kabinet en de zorgsector gaan samen werk maken van het verminderen van de regeldruk in de zorg. Ze hebben een actieplan opgesteld dat ervoor moet zorgen dat de administratieve rompslomp voor zorgverleners ieder jaar moet verminderen. Zo moeten zij meer tijd krijgen voor patiënten en meer plezier in hun werk, wat weer meer mensen… Lees verder

Evaluatie Jeugdwet en Programma Zorg voor de Jeugd

De Minister van VWS en de Minister voor Rechtsbescherming hebben aangekondigd om in regionale en landelijke ‘ronde tafels’ te spreken met gemeenten, instellingen en cliënten om daarna in april een afgewogen beleidsreactie te kunnen geven over het Programma Zorg voor de Jeugd. Dit document omvat de verslagen van de gevoerde gesprekken in het land met… Lees verder

Programma Rechtmatige Zorg

Met het programma Rechtmatige Zorg presenteert het kabinet een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Geld dat voor de zorg is bestemd, moet ook daadwerkelijk aan zorg worden besteed. Fouten en fraude zijn in één term samen te vatten als onrechtmatigheden. Beiden zouden niet moeten voorkomen, maar de… Lees verder

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Niet met ieder kind of iedere jongere in Nederland gaat het goed. Niet alle kinderen krijgen alle kansen om mee te doen. Er kunnen korte of lange tijd problemen zijn in de opvoeding, waarin situaties van onveiligheid ontstaan of er kan sprake zijn van gedragsproblemen, psychische stoornissen of verstandelijke beperkingen. Jeugdhulp kan dan helpen om… Lees verder