Cao VVT 2018

In de nieuwe cao voor medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) hebben werkgevers en vakbonden een akkoord bereikt over een loonsverhoging van 4 procent per 1 oktober 2018. Een maand daarvoor stijgen ook de leerlingensalarissen met 10 procent en de stagevergoedingen met ruim 16 procent. Verder zijn er afspraken gemaakt over het bevorderen… Lees verder

Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022

Het onderhandelaarsakkoord heeft als inzet de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. Afgesproken is dat het ziekenhuisbudget in 2019 met maximaal 0,8 procent mag groeien. Deze groei neemt jaarlijks af tot uiteindelijk 0 procent in 2022. Ook zijn… Lees verder

Net als thuis

Ouders van een kind met een (verstandelijke, psychische of meervoudige) beperking zetten soms zelf een woonvorm op waarin hun kinderen in groepsverband met zorg en ondersteuning kunnen wonen, vaak als alternatief voor een plek in een zorginstelling. De zorg en ondersteuning kopen zij collectief in, meestal met een persoonsgebonden budget. Dit kwalitatieve onderzoek verkent wie… Lees verder

Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiele helpers van oudere ouderen tussen 1975-2040

Zal er in de toekomst voldoende mantelzorg beschikbaar zijn voor ouderen? Deze vraag wordt prangend doordat de bevolking in Nederland (versneld) vergrijst in de komende decennia. Uit de eerste analyse van het PBL/SCP blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in het kwantitatieve potentieel voor het geven van mantelzorg.

Regionale verschillen in het sociaal domein: voorzieningengebruik nader verklaard

Gemeenten worstelen met het sociaal beleid dat zij enkele jaren geleden op hun bordje hebben gekregen. Het gaat hierbij onder meer om de jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein wordt voor een belangrijk deel bepaald door het sociale en demografische risicoprofiel van de bevolking… Lees verder

Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016

Zo’n twee miljoen zelfstandig wonende Nederlanders kregen in 2016 vanwege gezondheidsproblemen hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het huishouden, aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden. Zorg en ondersteuning werd vooral gegeven door mensen uit het sociale netwerk. Volwassen hulpbehoevenden kregen in 2016 gemiddeld ruim 10 uur per week hulp. De groep bestaat met name… Lees verder