Opbouw ambulante GGZ

Deze QuickScan kijkt naar de afspraken over de opbouw van ambulante zorg in de zorginkoop en -verkoop voor 2018. De ambulantisering in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) komt zeer moeizaam van de grond: slechts één op de vijf ggz-aanbieders heeft concrete voorstellen voor de opbouw van ambulante ggz met zorgverzekeraars besproken. Hieraan liggen meerdere oorzaken ten… Lees verder

Monitor Woonvormen Dementie – Trends in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Zorgmedewerkers in de dementiezorg ervaren sinds 2014 minder regelruimte en autonomie in hun werk, minder emotionele steun en voelen zich minder persoonlijk bekwaam. Tegelijkertijd is de ervaren werkdruk niet toegenomen en is de arbeidstevredenheid ook onveranderd. Dit blijkt uit de monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut, uitgevoerd onder 49 woonvoorzieningen die verpleeghuiszorg bieden aan mensen… Lees verder

Leiderschap, zelfsturing en teamsamenwerking in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie – Monitor Woonvormen Dementie

Met de recente veranderingen in de zorg, is er ook steeds meer aandacht gekomen voor aansturing en bestuur van zorgvoorzieningen. Door de decentralisatie wordt er niet alleen steeds meer gevraagd van het sociale netwerk van ouderen, maar is het streven er ook op gericht meer professionele ruimte voor zorgmedewerkers te creëren. Dit heeft onder andere… Lees verder

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ

Twee belangrijke, in de afgelopen jaren ingezette landelijke transities in de GGZ moeten eraan bijdragen dat mensen met ernstige psychische aandoeningen meer en betere ondersteuning ontvangen bij hun persoonlijk en maatschappelijk herstel en meer mogelijkheden krijgen een gezond, veilig, sociaal en maatschappelijk leven te leiden. Die transities zijn de ambulantisering van de GGZ en hervorming… Lees verder

Hee! Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie

Op basis van haar eigen ervaring als patiënt in de GGZ, wetenschappelijk onderzoek en collectieve ervaringskennis vanuit de cliëntenbeweging betoogt Wilma Boevink dat de kennis van ‘psychiatrische patiënten’ zelf onontbeerlijk is om de hulpverlening naar een nieuw plan te tillen. Mensen die psychiatrisch patiënt worden doen belangrijke ervaringen op. Ze ervaren ook als geen ander… Lees verder

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2016

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn in de afgelopen periode verschillende ingrijpende transities in gang gezet. Twee belangrijke daarvan zijn de ambulantisering van de GGZ en de hervorming van de langdurige GGZ (overheveling van voorheen vanuit de Awbz gefinancierde onderdelen van de GGZ naar de Wlz en de Wmo). De transities moeten bijdragen aan betere… Lees verder

Psychische kwetsbaarheid, sociale inclusie en verbindende zorg

Recent is een aantal ingrijpende transities ingezet in en rond de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening met een regierol voor gemeenten en zorgverzekeraars. De transities moeten eraan bijdragen dat betrokkenen meer en betere ondersteuning krijgen bij hun persoonlijk en maatschappelijk herstel en meer mogelijkheden krijgen tot het leiden van een gezond, veilig,… Lees verder