Monitoring pilot versnellingsmakelaars

Hoewel eHealth-innovaties vaak veelbelovend zijn, lijkt de opschaling van deze innovaties langzaam of zelfs niet plaats te vinden. Om te onderzoeken hoe de overheid kan faciliteren in het slechten van de barrières bij opschaling heeft het ministerie van VWS vanuit het programma ‘Innovatie en Zorgvernieuwing’ een project opgezet: pilot versnellingsmakelaars. In deze pilot worden drie… Lees verder

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

De kinderopvangsector is bezig met een belangrijke transformatie. Van de kinderopvang wordt meer en meer verwacht dat ze als een volwaardige pedagogische en ontwikkelingsgerichte voorziening functioneert. De LKK meet van 2017 t/m 2020 en mogelijk t/m 2025 jaarlijks de kwaliteit in alle vormen van kinderopvang, dat wil zeggen kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Het… Lees verder

De ervaringen van psychologen met de DBC-regelgeving

Dit onderzoek kijkt naar de ervaringen van psychologen met de DBC-regelgeving. Aan dit onderzoek hebben 680 psychologen meegedaan. Bij deze meting bleek dat psychologen nog steeds niet erg positief zijn over de DBC-regelgeving, zowel wat betreft hun autonomie, de mate van overbodige bureaucratie en de zinvolheid van de regelgeving voor maatschappij en patiënten. Dit blijkt… Lees verder

Mastery Matters. The impact of self-efficacy and work-focused therapy on return to work among employees with common mental disorder

Werkgevers breken zich er het hoofd over: hoe ondersteun je langdurig zieke werknemers om weer duurzaam aan het werk te komen? In de huidige situatie werken hulpverleners vaak langs elkaar heen, aldus arbeidspsychologe Suzanne Lagerveld, die onlangs op dit onderwerp promoveerde aan de Universiteit Utrecht. In de reguliere therapie van GZ-psychologen komt de werksituatie meestal… Lees verder

Trauma Systems. An Era of Development

Bijna de helft van de multitraumapatiënten is tegenwoordig een oudere patiënt. Het aantal oudere traumapatiënten neemt sneller toe dan het aantal ouderen in de Nederlandse bevolking. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van traumachirurg Koen Lansink. Hij verwacht dat door de toename van het aantal oudere traumapatiënten de komende jaren de behoefte naar ziekenhuisbedden op de… Lees verder

Professionele ontwikkeling in voorschoolse voorzieningen

Het voorliggende onderzoek stelt zich ten doel de belangrijkste patronen te schetsen die naar voren zijn gekomen in internationaal onderzoek naar de effectiviteit van professionalisering. De literatuurstudie geeft antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Welke factoren worden in de bestaande literatuur beschreven als doorslaggevend voor effectieve professionalisering in voorschoolse voorzieningen? Kort samengevat, waar alleen het hoofdeffect… Lees verder