Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Zorginstituut Nederland neemt de regie over bij de standkoming van indicatorensets voor de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Het is de partijen in de geboortezorg niet gelukt om de indicatoren, aan de hand waarvan kwaliteit van zorg kan worden gemeten, zelf vast te stellen. In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg wordt fasegewijs de noodzakelijk geachte zorg voor en… Lees verder

Overzicht financiële effect rapporten Zorginstituut

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, neemt het Zorginstituut standpunten in en geeft het adviezen over verschillende zorgvormen. Het beoordeelt of de diagnostiek en de therapeutische interventies die binnen het basispakket kunnen vallen op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet. De in 2016 door het Zorginstituut uitgebrachte standpunten en adviezen over… Lees verder

Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ. Op weg naar goede ketenzorg in de GGZ

In dit rapport wordt inzicht gegeven in de criteria voor medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ, dat valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook wordt de afbakening met verblijf voor cliënten met psychische problematiek in de andere wettelijke domeinen verduidelijkt. Met deze duiding wordt beoogd meer helderheid te bieden over de verantwoordelijkheden die de verschillende… Lees verder

Maatwerk in de Wlz

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht. Het doel van deze wet is het verbeteren en vernieuwen van de langdurige zorg zodat het welbevinden van mensen met een beperking centraal komt te staan. Eén van de doelen daarbij is dat de Wlz-zorg die mensen thuis ontvangen beter aansluit… Lees verder

Anders kijken, anders leren, anders doen

Het centraal stellen van het functioneren, de veerkracht en eigen regie van burgers vraagt niet alleen om toerusting van professionals maar ook van burgers. Burgers ontwikkelen van jongs af aan leer- en gezondheidsvaardigheden. Ze worden zo nodig ondersteund bij de zorg voor zichzelf en voor elkaar, veelal in netwerken. Dit doet een sterk beroep op… Lees verder

Nieuwe Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care

Door intensiever regionaal samen te werken zal de nieuwe kwaliteitsstandaard voor de organisatie van intensive care de kwaliteit voor de patiënt verder verbeteren. De Adviescommissie Kwaliteit (ACK) van het Zorginstituut heeft de regie op de ontwikkeling van deze kwaliteitsstandaard overgenomen toen de betrokken veldpartijen er vorig jaar niet uitkwamen. Na vaststelling door de ACK wordt… Lees verder