Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Zorginstituut Nederland neemt de regie over bij de standkoming van indicatorensets voor de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Het is de partijen in de geboortezorg niet gelukt om de indicatoren, aan de hand waarvan kwaliteit van zorg kan worden gemeten, zelf vast te stellen. In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg wordt fasegewijs de noodzakelijk geachte zorg voor en… Lees verder

Adviesrapport Psychosociale zorg bij somatische problematiek

De werkgroep kosten en bekostiging heeft geïnventariseerd welke knelpunten worden ervaren ten aanzien van de bekostiging, kosten en financiering van psychosociale zorg bij somatische problematiek. De werkgroep doet daarover een aantal aanbevelingen, waarbij is gekeken naar knelpunten die worden ervaren binnen de ziekenhuizen, knelpunten in de inloophuizen en knelpunten die niet direct door de bekostiging… Lees verder

Fysiotherapie en oefentherapie bij artrose aan heup en knie, reumatoïde artritis en spondyloartritis en radiculair syndroom (hernia) met motorische uitval

Zorginstituut Nederland heeft voor een aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat onderzocht of oefentherapie onder supervisie van een fysio- en oefentherapeut vergoed moet worden uit het basispakket. De bevindingen uit dit onderzoek zijn te vinden in het rapport ‘Fysio- en oefentherapie bij artrose aan heup en knie, reumatoïde artritis en spondyloartritis en radiculair syndroom (hernia) met… Lees verder

Overzicht financiële effect rapporten Zorginstituut

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, neemt het Zorginstituut standpunten in en geeft het adviezen over verschillende zorgvormen. Het beoordeelt of de diagnostiek en de therapeutische interventies die binnen het basispakket kunnen vallen op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet. De in 2016 door het Zorginstituut uitgebrachte standpunten en adviezen over… Lees verder

Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ. Op weg naar goede ketenzorg in de GGZ

In dit rapport wordt inzicht gegeven in de criteria voor medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige GGZ, dat valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook wordt de afbakening met verblijf voor cliënten met psychische problematiek in de andere wettelijke domeinen verduidelijkt. Met deze duiding wordt beoogd meer helderheid te bieden over de verantwoordelijkheden die de verschillende… Lees verder