Monitor Ervaren regeldruk transparantie medisch specialistische zorg

Zorginstituut Nederland heeft een herhaalbare meetmethode laten ontwikkelen die de objectieve én ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren in kaart brengt. Het voornemen is om tweejaarlijks te monitoren welke leerpunten dat oplevert om de regeldruk zoals die door zorgprofessionals in de medisch specialistische zorg wordt ervaren, te verminderen. Uit de eerste resultaten blijkt dat het… Lees verder

Verkenning Zorgclustermodel GGZ

Een nieuw bekostigingssysteem in de ggz, het zogeheten zorgclustermodel, stelt de psychische problemen van de cliënt centraal en zorgt voor meer transparantie. Wel brengt het model in de huidige opzet risico’s met zich mee. Zo bestaat het risico dat lichte problematiek, die behandeld kan worden in de huisartsenpraktijk, instroomt in de geneeskundige ggz. Het zorgclustermodel… Lees verder

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Zorginstituut Nederland neemt de regie over bij de standkoming van indicatorensets voor de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Het is de partijen in de geboortezorg niet gelukt om de indicatoren, aan de hand waarvan kwaliteit van zorg kan worden gemeten, zelf vast te stellen. In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg wordt fasegewijs de noodzakelijk geachte zorg voor en… Lees verder

Adviesrapport Psychosociale zorg bij somatische problematiek

De werkgroep kosten en bekostiging heeft geïnventariseerd welke knelpunten worden ervaren ten aanzien van de bekostiging, kosten en financiering van psychosociale zorg bij somatische problematiek. De werkgroep doet daarover een aantal aanbevelingen, waarbij is gekeken naar knelpunten die worden ervaren binnen de ziekenhuizen, knelpunten in de inloophuizen en knelpunten die niet direct door de bekostiging… Lees verder

Fysiotherapie en oefentherapie bij artrose aan heup en knie, reumatoïde artritis en spondyloartritis en radiculair syndroom (hernia) met motorische uitval

Zorginstituut Nederland heeft voor een aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat onderzocht of oefentherapie onder supervisie van een fysio- en oefentherapeut vergoed moet worden uit het basispakket. De bevindingen uit dit onderzoek zijn te vinden in het rapport ‘Fysio- en oefentherapie bij artrose aan heup en knie, reumatoïde artritis en spondyloartritis en radiculair syndroom (hernia) met… Lees verder