Toezichtskader ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Vanaf 13 maart gebruikt de IGZ het nieuwe toetsingskader voor het toezicht op de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Later dit jaar gaat de inspectie het ook gebruiken bij toezichtbezoeken in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het toetsingskader bestaat uit 3 thema’s: Persoonsgerichte Zorg, Deskundigheid en inzet van personeel, en Kwaliteit en veiligheid. Deze drie pijlers… Lees verder

Thema Care Goed, beter, best: Transparantie in de zorg

Nederland scoort hoog als het gaat om het geven van inzicht in de financiële banden tussen zorgaanbieders en de industrie en de mate waarin patiënten inzicht hebben in patiëntervaringen. Het Nederlandse zorgsysteem is echter minder succesvol als het gaat om transparantie over de uitkomsten van de geleverde zorg en de toegang die patiënten hebben tot… Lees verder

Calamiteitentoezicht in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Dat er in de zorg fouten worden gemaakt en incidenten voorkomen is onvermijdelijk. In sommige gevallen kunnen deze fouten en incidenten leiden tot ernstige schade voor of zelfs het overlijden van de patiënt. Als dit het geval is spreken we van een calamiteit. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ of inspectie) vindt het van groot… Lees verder

Monitor contractering wijkverpleging

Met deze monitor wordt de zorginkoop van wijkverpleging in kaart voor het jaar 2017 in kaart gebracht. Waar mogelljk en relevant maken we een vergeiljking met de zorglnkoop in 2015 en 2016. De bevindingen in deze monitor zijn grotendeels gebaseerd op enquetes en interviews die we tussen december 2016 en februarl 2017 hebben gehouden met… Lees verder

Evaluatie Stagefonds Zorg (2008-2015)

Om werkgevers in de zorg te stimuleren meer en betere stageplaatsen te laten aanbieden, werd in 2008 het Stagefonds opgericht. Daarnaast heeft het Stagefonds tot doel om de doorstroom van lagere naar hogere functies te bevorderen door stageplaatsen aan te bieden voor medewerkers die al een zorgdiploma hebben, maar de ambitie en mogelijkheid hebben om… Lees verder

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Vanaf 1994 bestaat het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Met dit programma stelt de overheid sociale partners in de zorgsector in staat toekomstgericht arbeidsmarktbeleid te maken. Het programma wordt voor 50% gefinancierd door de arbeidsmarktfondsen. De fondsen zijn daarmee deels eigenaar van het programma en beslissen mee over inhoud. Deze verklarende evaluatie is gebaseerd op… Lees verder

Toelatingsprocedure buitenlands gediplomeerde artsen

Dit rapport beschrijft de resultaten van de beleidsdoorlichting van de toelatingsprocedure voor buitenslands gediplomeerden als onderdeel van de beleidsdoorlichting van het arbeidsmarktbeleid van het ministerie van VWS. De volgende vragen staan hierin centraal: Doeltreffendheid – Hoe effectief is de toelatingsprocedure in het garanderen van de kwaliteit en veiligheid van de zorg en in het realiseren… Lees verder