Overzicht toepassing standaarden Wmo en Jeugdregio’s

Gemeenten maken consequent gebruik van de standaarden voor inkoop en administratie die zijn afgesproken om de administratieve lasten in de jeugdzorg en de Wmo terug te brengen. Dat blijkt uit een inventarisatie van i-Sociaal Domein, het programma dat gemeenten en zorgaanbieders helpt met de administratie, meldt VNG. Gemeenten en zorgaanbieders hebben afgesproken de standaarden in… Lees verder

Effecten van de transformatie Jeugdhulp

Er moeten heldere afspraken komen over de positionering en financiering van specialistische hulp aan kinderen. Dit bepleiten 76 hoogleraren, lectoren, directeuren, bestuurders, toezichthouders, kinderartsen, vertegenwoordigers van politie en Openbaar Ministerie, cliënten en ouders in dit manifest. Bij de stelselwijziging in de jeugdzorg is onvoldoende nagedacht over de positionering en financiering van deze hulp. Hierdoor dreigt… Lees verder

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2017

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2017. In 2017 was er een lichte stijging van het totaal aantal jeugdbeschermingsmaatregelen. Op 31 december 2017 waren er bijna 31 duizend lopende jeugdbeschermingsmaatregelen, 1 procent meer dan een jaar daarvoor. In twee derde van de gevallen betrof het een vorm… Lees verder

Jeugdhulp 2017

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2017. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor hulp aan jongeren. Deze rapportage is vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp. Jeugdhulp wordt gedefinieerd als de hulp en zorg… Lees verder

Evaluatie Jeugdwet en Programma Zorg voor de Jeugd

De Minister van VWS en de Minister voor Rechtsbescherming hebben aangekondigd om in regionale en landelijke ‘ronde tafels’ te spreken met gemeenten, instellingen en cliënten om daarna in april een afgewogen beleidsreactie te kunnen geven over het Programma Zorg voor de Jeugd. Dit document omvat de verslagen van de gevoerde gesprekken in het land met… Lees verder

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Niet met ieder kind of iedere jongere in Nederland gaat het goed. Niet alle kinderen krijgen alle kansen om mee te doen. Er kunnen korte of lange tijd problemen zijn in de opvoeding, waarin situaties van onveiligheid ontstaan of er kan sprake zijn van gedragsproblemen, psychische stoornissen of verstandelijke beperkingen. Jeugdhulp kan dan helpen om… Lees verder