Als zorg en/of ondersteuning nodig is… Inzicht in routes, keuzemomenten en gewenste ondersteuning

Dit document beschrijft de ervaringen van 384 (naasten van) mensen die langdurig zorg nodig hebben. Welke route naar zorg ‘lopen’ deze mensen, welke keuzes maken zij en aan welke informatie en ondersteuning hebben zij behoefte. Dit document is opgebouwd uit een overkoepelend deel en drie deelrapporten met een rapport over ouderen, een rapport over mensen/kinderen… Lees verder

Factsheet Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang

In de kinderopvang neemt sinds 2016 de werkgelegenheid toe. Dit komt onder andere door de verhoging van het budget voor de kinderopvangtoeslag. Door bezuinigingen en veranderingen in de jeugdzorg blijft het aantal werknemers daar de komende jaren vermoedelijk nog wat dalen. In de welzijnssector stijgt het aantal banen licht. Hoewel welzijnsorganisaties werken met lagere budgetten… Lees verder

Sectorbeschrijving Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang

De Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang zijn drie verschillende branches. Elke branche heeft een eigen brancheorganisatie en cao. Ook kennen de arbeidsmarkten in de branches hun eigen kenmerken en ontwikkelingen. Toch kennen de werkzaamheden in de branches ook veel overeenkomsten. Het gaat veelal om sociaal-agogisch werk, gericht op het bieden van verzorging en ondersteuning aan (hulpbehoevende)… Lees verder

Modelrapport peuterspeelzaal

Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd.

Professionele ontwikkeling in voorschoolse voorzieningen

Het voorliggende onderzoek stelt zich ten doel de belangrijkste patronen te schetsen die naar voren zijn gekomen in internationaal onderzoek naar de effectiviteit van professionalisering. De literatuurstudie geeft antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Welke factoren worden in de bestaande literatuur beschreven als doorslaggevend voor effectieve professionalisering in voorschoolse voorzieningen? Kort samengevat, waar alleen het hoofdeffect… Lees verder

Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen

In dit onderzoek staat de vraag centraal naar de relatie tussen deelname aan voorschoolse voorzieningen, zoals peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, en de ontwikkeling van kinderen. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van data uit het pre-COOL cohortonderzoek, waarin de verschillende vormen van kinderopvang en van voor- en vroegschoolse educatie op de cognitieve en… Lees verder