Onderhandelingsresultaat cao Kinderopvang

De sociale partners in de kinderopvangsector hebben afspraken gemaakt over loon, werkdruk en inzetbaarheid voor de 80.000 kinderopvangmedewerkers in Nederland. Medewerkers in de opvang krijgen in 2 jaar tijd een structurele loonsverhoging van 5,25%; op 1-7-2018 met 2,25% en op 1-1-2019 met 3%. Daarnaast ontvangen zij in juli 2018 een eenmalige uitkering van 185 euro… Lees verder

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

De kinderopvangsector is bezig met een belangrijke transformatie. Van de kinderopvang wordt meer en meer verwacht dat ze als een volwaardige pedagogische en ontwikkelingsgerichte voorziening functioneert. De LKK meet van 2017 t/m 2020 en mogelijk t/m 2025 jaarlijks de kwaliteit in alle vormen van kinderopvang, dat wil zeggen kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Het… Lees verder

Enquête monitoring transitie kinderopvang

Het kabinet heeft plannen om de financiering van de kinderopvang te veranderen. In het nieuwe systeem wordt de overheidsbijdrage rechtstreeks betaald aan de houders van kinderopvangorganisaties. Daaronder vallen een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of (nu nog) een peuterspeelzaal. Een houder kan meerdere soorten opvang exploiteren. In het kader van de voorbereidingen van de… Lees verder

Rapport TSD/STJ toezichtonderzoek – Na de vrouwenopvang

Het ontbreken van continuïteit in de zorg en ondersteuning is een groot risico voor terugval in problematiek en voor de veiligheid van moeders en kinderen die de vrouwenopvang verlaten. Daarom is het belangrijk dat ook na vertrek er zicht op moeder en kind blijft. Regisseurs en de ketenpartners hebben hierbij een belangrijke rol. Dit concluderen… Lees verder

Hoe begeleid je kinderen en jongeren met complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties?

Handvatten voor jeugdprofessionals en pleeg- en gezinshuisouders. Als jeugdprofessional, pleeg- of gezinshuisouder of als begeleider in de vrouwenopvang heb je kinderen en jongeren onder je hoede die vaak al het nodige hebben meegemaakt. Als in het verleden sprake was van verwaarlozing of mishandeling kunnen zij lijden aan een complex trauma. Wat moet je dan weten… Lees verder

Als zorg en/of ondersteuning nodig is… Inzicht in routes, keuzemomenten en gewenste ondersteuning

Dit document beschrijft de ervaringen van 384 (naasten van) mensen die langdurig zorg nodig hebben. Welke route naar zorg ‘lopen’ deze mensen, welke keuzes maken zij en aan welke informatie en ondersteuning hebben zij behoefte. Dit document is opgebouwd uit een overkoepelend deel en drie deelrapporten met een rapport over ouderen, een rapport over mensen/kinderen… Lees verder