Enquête monitoring transitie kinderopvang

Het kabinet heeft plannen om de financiering van de kinderopvang te veranderen. In het nieuwe systeem wordt de overheidsbijdrage rechtstreeks betaald aan de houders van kinderopvangorganisaties. Daaronder vallen een kinderdagverblijf, een buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of (nu nog) een peuterspeelzaal. Een houder kan meerdere soorten opvang exploiteren. In het kader van de voorbereidingen van de… Lees verder

Rapport TSD/STJ toezichtonderzoek – Na de vrouwenopvang

Het ontbreken van continuïteit in de zorg en ondersteuning is een groot risico voor terugval in problematiek en voor de veiligheid van moeders en kinderen die de vrouwenopvang verlaten. Daarom is het belangrijk dat ook na vertrek er zicht op moeder en kind blijft. Regisseurs en de ketenpartners hebben hierbij een belangrijke rol. Dit concluderen… Lees verder

Hoe begeleid je kinderen en jongeren met complex trauma in gezinsvervangende woonsituaties?

Handvatten voor jeugdprofessionals en pleeg- en gezinshuisouders. Als jeugdprofessional, pleeg- of gezinshuisouder of als begeleider in de vrouwenopvang heb je kinderen en jongeren onder je hoede die vaak al het nodige hebben meegemaakt. Als in het verleden sprake was van verwaarlozing of mishandeling kunnen zij lijden aan een complex trauma. Wat moet je dan weten… Lees verder

Als zorg en/of ondersteuning nodig is… Inzicht in routes, keuzemomenten en gewenste ondersteuning

Dit document beschrijft de ervaringen van 384 (naasten van) mensen die langdurig zorg nodig hebben. Welke route naar zorg ‘lopen’ deze mensen, welke keuzes maken zij en aan welke informatie en ondersteuning hebben zij behoefte. Dit document is opgebouwd uit een overkoepelend deel en drie deelrapporten met een rapport over ouderen, een rapport over mensen/kinderen… Lees verder

Factsheet Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang

In de kinderopvang neemt sinds 2016 de werkgelegenheid toe. Dit komt onder andere door de verhoging van het budget voor de kinderopvangtoeslag. Door bezuinigingen en veranderingen in de jeugdzorg blijft het aantal werknemers daar de komende jaren vermoedelijk nog wat dalen. In de welzijnssector stijgt het aantal banen licht. Hoewel welzijnsorganisaties werken met lagere budgetten… Lees verder

Sectorbeschrijving Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang

De Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang zijn drie verschillende branches. Elke branche heeft een eigen brancheorganisatie en cao. Ook kennen de arbeidsmarkten in de branches hun eigen kenmerken en ontwikkelingen. Toch kennen de werkzaamheden in de branches ook veel overeenkomsten. Het gaat veelal om sociaal-agogisch werk, gericht op het bieden van verzorging en ondersteuning aan (hulpbehoevende)… Lees verder