Terug naar de bedoeling van de zorg?!

De masterthesis van Paulien van der Meulen, geschreven voor de opleiding Healthy Ageing Professional, beschrijft de onderzoeksopzet en uitkomsten van praktijkgericht onderzoek naar het model ‘De bedoeling’ in de zorg in relatie tot de inzet van niveau twee medewerkers. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen Zorgcollectief Zuidwest- Drenthe als verdieping op de innovatieopdracht om de zorg… Lees verder

Programma Langer Thuis

De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Dit betekent dat het aantal ouderen in de totale bevolking toeneemt. Nu nog zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75, in 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn en in 2040 maar liefst 2,5 miljoen. Van de huidige 75-plussers woont 92% procent zelfstandig, en zelfs twee… Lees verder

Het naleven van de richtlijnen infectiepreventie en operatief proces kan en moet in Particuliere Klinieken nog beter

De inspectie maakt zich zorgen over het infectiepreventiebeleid en over het operatief proces binnen de particuliere klinieken nu blijkt dat in de getoetste klinieken de vigerende richtlijnen op dit gebied onvoldoende worden nageleefd. Patiënten lopen hierdoor onnodig risico op schade en de verspreiding van (resistente) micro organismen wordt onvoldoende tegengegaan. Daarnaast blijkt het organiseren van… Lees verder

Zó werkt de ouderenzorg

Dit is een uitgave van het Platform ‘Zó werkt de zorg’ in samenwerking met AAG, ActiZ, ANBO, Prismant, SBOH, SOON, Verenso, Vilans en het ministerie van VWS. Het aantal werknemers is zowel in de thuiszorg als in de verpleging en verzorging gestegen, met circa 2,5 procent. Ondanks de stijging werken er nu nog 24 duizend… Lees verder

Monitor werkdruk in de kraamzorg 2018

Kraamverzorgers in Nederland kampen met beroerde arbeidsomstandigheden. Als gevolg daarvan komt de zorg voor vrouwen en baby’s in de knel. Met die waarschuwing komt de Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden woensdag naar aanleiding van eigen onderzoek. Uit de enquête onder kraamverzorgenden blijkt onder meer dat die gemiddeld 50 procent meer uren werken dan waarvoor ze worden… Lees verder

Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang

De meerjarenagenda is een gezamenlijke agenda van de betrokken (landelijke) partijen die zich aan de in het document genoemde ambities committeren: vertegenwoordigers van mensen met cliëntervaring en familievertegenwoordigers, gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, het Schakelteam personen met verward gedrag en de ministeries van BZK, JenV, SZW en VWS. De meerjarenagenda geeft een beeld van de inhoudelijke koers… Lees verder