Seksueel misbruik in de tantra-sector

Het Meldpunt Tantra Misbruik brengt in kaart wat de risico’s zijn in de tantra-sector. In eerste instantie was de focus op seksueel misbruik. Tantra op zich brengt sowieso een serieus risico op seksueel misbruik met zich mee omdat tantra-behandelaars en tantra-docenten vaak de (seksuele) grenzen van de beoefenaars opzoeken. Maar gaandeweg bleek het kernprobleem dat… Lees verder

Palliantie: meer dan zorg

Dit is de managementrapportage van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) over de werkwijze en resultaten in 2017 van het programma Palliantie: Meer dan zorg (2014-2020). Dit verslag beschrijft zowel het proces als welke projecten in dit derde subsidiejaar zijn gehonoreerd ten behoeve van de patiënt in de palliatieve fase en diens naasten…. Lees verder

Vroegsignalering bij (kwetsbare) ouderen: wat is er nodig om de samenwerking te verbeteren?

Bij het ouder worden kunnen de gezondheid en het welzijn van mensen afnemen en hun kwetsbaarheid toenemen. Hierdoor kunnen zij (meer) afhankelijk worden van zorg en ondersteuning. Verschillende typen zorg- en hulpverleners hebben de afgelopen jaren initiatieven in gang gezet om ouderen die risico lopen om kwetsbaar te worden, of mogelijk al kwetsbaar zijn, proactief… Lees verder

Ontwikkelingen en Knelpunten bij Forensisch Psychiatrische Klinieken en Afdelingen

Dit advies richt zich op de uitvoering van klinische zorg in forensisch psychiatrische klinieken (fpk’s) en forensisch psychiatrische afdelingen (fpa’s). Het betreft de klinische zorg. Centraal in dit advies staat de vraag welke ontwikkelingen zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan bij fpk’s en fpa’s en in hoeverre deze hebben geleid tot knelpunten. De instellingen maken… Lees verder

Monitor zorg voor ouderen

48% van de totale zorguitgaven gaan naar ouderen. Dit is de eerste monitor die de NZa uitbrengt over de ouderenzorg. Het merendeel van de ouderen heeft weinig zorg nodig. De meeste 65-jarigen zijn vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde Nederlander. Maar de gemiddelde zorgkosten stijgen sterk met de leeftijd. Voor 85-plussers liggen… Lees verder

Monitor Ervaren regeldruk transparantie medisch specialistische zorg

Zorginstituut Nederland heeft een herhaalbare meetmethode laten ontwikkelen die de objectieve én ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren in kaart brengt. Het voornemen is om tweejaarlijks te monitoren welke leerpunten dat oplevert om de regeldruk zoals die door zorgprofessionals in de medisch specialistische zorg wordt ervaren, te verminderen. Uit de eerste resultaten blijkt dat het… Lees verder

Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiele helpers van oudere ouderen tussen 1975-2040

Zal er in de toekomst voldoende mantelzorg beschikbaar zijn voor ouderen? Deze vraag wordt prangend doordat de bevolking in Nederland (versneld) vergrijst in de komende decennia. Uit de eerste analyse van het PBL/SCP blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in het kwantitatieve potentieel voor het geven van mantelzorg.