Toetsen op kwaliteit

De Wet BIG heeft tot doel om de kwaliteit van zorg te bewaken en de veiligheid van de patiënt te beschermen. Eén van de manieren waarop daar invulling aan wordt gegeven is met de wettelijke erkenning van specialisme op het basisberoep. De  registratiecommissies functioneren als zelfstandig bestuursorgaan (ZB) waar het gaat om het beheer van… Lees verder

Onderzoek mogelijkheden tot bevorderen participatiemodel

Het verbod op winstuitkering is één van de belangrijkste belemmeringen voor grotere participatie van medisch specialisten in ziekenhuizen. Vooralsnog hebben vrijgevestigd medisch-specialisten in vrijwel alle ziekenhuizen gekozen voor een zogenaamd samenwerkingsmodel, waarbij ziekenhuis en medisch specialistisch bedrijf een opdrachtgever-leverancier-relatie aangaan. Ernst & Young adviseert snel duidelijkheid te geven over de mogelijkheden voor uitkering van winst…. Lees verder

Jaarverslagenanalyse Ziekenhuizen 2015

Terwijl het aantal patiënten (klinisch en poliklinisch) in 2015 verder gedaald is, nemen de patiëntgebonden kosten in Nederlandse ziekenhuizen juist toe. 38% van de patiëntgebonden kosten gaat op aan medicijnen. Daarnaast lijken ziekenhuizen ook meer te besteden aan steeds verdergaande medisch specialistische zorg. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van 79 ziekenhuizen over… Lees verder

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Deze handreiking vormt een onderdeel van de rapportage die is uitgebracht naar aanleiding van de Quick Scan Integrale Bekostiging en Integrale Bekostiging en Governance. Doel ervan is om op hoofdlijnen enkele gerichte aanknopingspunten te geven die helpen bij het doorontwikkelen van de samenwerking tussen ziekenhuis en medisch specialistisch bedrijf (MSB). Hierbij worden allereerst nuttige uitgangspunten… Lees verder

Op weg naar gezamenlijkheid

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de invloed van het nieuwe samenwerkingsmodel op de besturing van ziekenhuizen. Hierbij wordt allereerst het proces beschreven waarbinnen het samenwerkingsmodel is ontworpen en geïmplementeerd. Vervolgens wordt het effect van het samenwerkingsmodel beschreven op drie onderwerpen: kwaliteit en veiligheid, registratie en declaratie en ten slotte goed bestuur… Lees verder

Vijf aanknopingspunten voor doelmatigheid in de curatieve zorg

D doelmatigheid binnen het huidige systeem van gereguleerde concurrentie in de zorg kan p diverse manieren worden verbeterd. Hier worden vijf aanknopingspunten geselecteerd, die een duidelijk marktfalen adresseren, haalbaar zijn binnen het huidige systeem en waar er nog een potentieel is voor meer doelmatigheid. De aanknopingspunten zijn: 1. Gestandaardiseerde kwaliteitsinformatie in de zorg voor betere… Lees verder

Scaling Care. An analysis of the structural, social and symbolic dimensions of scale in healthcare

Schaalgrootte in de zorg is regelmatig onderwerp van discussie in de Nederlandse politiek, de media en de bestuurskamer. En hierbij zijn de verwachtingen van schaal hooggespannen. Afhankelijk van wie je het vraagt, zou grootschaligheid, kleinschaligheid, schaalvergroting of juist schaalverkleining moeten bijdragen aan meer efficientie, toegankelijkheid, patienttevredenheid en kwaliteit van zorg. Veranderingen in schaal spelen dan… Lees verder