Ontwikkelagenda Wijkverpleging 2017 – 2019

Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Om de wijkverpleging toekomstbestendig te maken is blijvende ontwikkeling van de kwaliteit van de wijkverpleegkundige beroepsuitoefening noodzakelijk. Demografische en zorggerelateerde ontwikkelingen met betrekking tot de wijkverpleging vergen een gezamenlijke inspanning. De uitgangspunten zijn in dit document… Lees verder

Monitor contractering wijkverpleging 2017

Met deze monitor brengt de NZa de zorginkoop van wijkverpleging in kaart voor het jaar 2017. Er wordt daarbij vooral gekeken naar de contractafspraken over het experiment bekostiging verpleging en verzorging (het integrale tarief), de reguliere prestaties, beloning op maat (inclusief wijkgerichte zorg), casemanagement dementie, regionale beschikbaarheid van onplanbare zorg, verblijf en dagopvang bij intensieve… Lees verder

Monitor contractering wijkverpleging

Met deze monitor wordt de zorginkoop van wijkverpleging in kaart voor het jaar 2017 in kaart gebracht. Waar mogelljk en relevant maken we een vergeiljking met de zorglnkoop in 2015 en 2016. De bevindingen in deze monitor zijn grotendeels gebaseerd op enquetes en interviews die we tussen december 2016 en februarl 2017 hebben gehouden met… Lees verder

De Wet langdurige zorg in de verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de ver­scheidenheid aan ervaringen en belevingen met de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz)in de praktijk binnen de verpleging & verzorging (V&V) en gehandicaptenzorg (GHZ). Deze studie geeft ten eerste inzicht in de wijzen waarop in V&V en GHZ zorglocaties vorm wordt gegeven… Lees verder

Experimenteel sturen in netwerken: een evaluatie van proces en structuur van het Nationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) richtte zich in de periode 2008 tot en met 2016 op de verbetering van zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Daarvoor zijn verschillende activiteiten ontplooid: het opzetten van acht regionale netwerken voor zorg, welzijn, het uitvoeren van onderzoek, en het implementeren van transitie-experimenten en onderzoeksprojecten. Deze evaluatie, uitgevoerd door het… Lees verder

Cliëntondersteuning in de Wlz – Een rol van zorgkantoren

Doel van dit onderzoek is vast te stellen of de zorgkantoren de beweging maken naar een pro-actieve cliëntgerichte dienstverlening, zodat cliënten in de langdurige zorg tijdig passende zorg krijgen, met aandacht voor individueel welzijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft in haar toezicht op uitvoering van de Wet langdurige zorg door de zorgkantoren prioriteit aan het… Lees verder