Marktscan Forensische zorg 2016

Forensische zorg is een combinatie van verplichte zorg en beveiliging voor mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd (of hiervan verdacht worden) en een psychische/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking hebben. Het doel is dat deze mensen na hun behandeling en eventuele straf weer kunnen functioneren in de maatschappij. Wat zijn de recente ontwikkelingen in de… Lees verder

Vernieuwing in hulp aan huis

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners, zijn zij continu op zoek naar manieren om die taak vorm te geven. Op verschillende plekken in het land bouwen ze met hun maatschappelijke partners verder aan persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning. Hierbij zoeken ze naar meer samenhang in de ondersteuning en zorg,… Lees verder

Sectorbeschrijving Welzijn, jeugdzorg en kinderopvang

De Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang zijn drie verschillende branches. Elke branche heeft een eigen brancheorganisatie en cao. Ook kennen de arbeidsmarkten in de branches hun eigen kenmerken en ontwikkelingen. Toch kennen de werkzaamheden in de branches ook veel overeenkomsten. Het gaat veelal om sociaal-agogisch werk, gericht op het bieden van verzorging en ondersteuning aan (hulpbehoevende)… Lees verder

Halfjaar-evaluatie Waardigheid en Trots; thema Indicatiestelling

Tussenevaluatie indicatiestelling W&T. Zorgaanbieders adviseren over indicaties voor de Wlz en zij doen dat goed. De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Het CIZ doet dit in het besef dat de regels voor iedereen… Lees verder

Toeval bestaat niet. Tijd voor een goede samenwerking tussen wijkteams en actieve bewoners

Voor deze publicatie hebben de auteurs gezocht naar goede voorbeelden van teams die aangeven dat samenwerking tussen actieve bewoners en het sociaal (wijk)team goed verloopt. Deze publicatie is geschreven in het kader van het programma Integraal Werken in de Wijk; een samenwerking tussen Movisie, Vilans, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, NCJ en de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Op eigen benen? Samenhang van jeugdzorg met het gebruik van WMO-zorg en inkomensondersteuning vanaf het achttiende levensjaar

De recente decentralisaties van jeugdzorg, werk- en inkomensondersteuning van jonggehandicapten met arbeidsvermogen (voorheen Wajong) en delen van de langdurige zorg (voorheen AWBZ) geven, in combinatie met de in 2004 gedecentraliseerde Bijstand, aan gemeenten de mogelijkheid voor integraal beleid rondom zorg en werk- en inkomensondersteuning. Integraal beleid loont echter vooral wanneer de cliënt problemen heeft op… Lees verder