Halfjaar-evaluatie Waardigheid en Trots; thema Indicatiestelling

Tussenevaluatie indicatiestelling W&T. Zorgaanbieders adviseren over indicaties voor de Wlz en zij doen dat goed. De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt met ingang van 2015 of mensen recht hebben op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Het CIZ doet dit in het besef dat de regels voor iedereen… Lees verder

Toeval bestaat niet. Tijd voor een goede samenwerking tussen wijkteams en actieve bewoners

Voor deze publicatie hebben de auteurs gezocht naar goede voorbeelden van teams die aangeven dat samenwerking tussen actieve bewoners en het sociaal (wijk)team goed verloopt. Deze publicatie is geschreven in het kader van het programma Integraal Werken in de Wijk; een samenwerking tussen Movisie, Vilans, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, NCJ en de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Op eigen benen? Samenhang van jeugdzorg met het gebruik van WMO-zorg en inkomensondersteuning vanaf het achttiende levensjaar

De recente decentralisaties van jeugdzorg, werk- en inkomensondersteuning van jonggehandicapten met arbeidsvermogen (voorheen Wajong) en delen van de langdurige zorg (voorheen AWBZ) geven, in combinatie met de in 2004 gedecentraliseerde Bijstand, aan gemeenten de mogelijkheid voor integraal beleid rondom zorg en werk- en inkomensondersteuning. Integraal beleid loont echter vooral wanneer de cliënt problemen heeft op… Lees verder

Naar rechtmatige zorg in het gemeentelijke sociale domein

Met de invoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 is het takenpakket van gemeenten op het terrein van zorg aanzienlijk uitgebreid. Gemeenten zijn daarbij niet alleen verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de zorgtaken, maar ook voor de kwaliteit en de rechtmatigheid ervan. Tegelijkertijd verschijnen er de afgelopen jaren met enige regelmaat rapporten of… Lees verder

Kiemen van vernieuwing in het sociaal domein. Begin van een nieuwe ordening

Uit het kwalitatieve onderzoek dat BMC in opdracht van ActiZ, brancheorganisatie van zorgondernemers, heeft uitgevoerd blijkt dat de eerste voorzichtige stappen op weg naar de beoogde vernieuwing in de Wmo zijn gezet. Gemeenten en aanbieders ontwikkelen mooie, creatieve oplossingen en goede partnerships. Maar er zijn ook belemmeringen, waaronder de grote hoeveelheid regels waar gemeenten en… Lees verder